Uncategorized

AI

AI Art AI is not only transforming our ability to create, but posing critical questions about our relationship with technology. Will AI be our greatest invention, or our last one? […]

What is NFT

What Is An NFT? A non-fungible token (NFT) is a digital asset that is verifiable on blockchain technology. Assets include artwork, music, or in-game assets such as unique avatars. Because […]

NFT介绍

当艺术遇上区块链,会摩擦出怎样的 火花? 当下,一个耀眼的火花,就是Non-Fungible Token(NFT)。中文翻译有多种,例如,非同质化代币、不可替代代币、非同质化通证。我倾向于采用“非同质化通证”这个翻译,主要原因在于“代币”这个概念过于狭窄,已经不能涵盖区块链的诸多应用,而“通证”的解释可以更广泛。 不过,在大多数场合,我还是用NFT这个英文缩写,以求简洁流畅。 “非同质化通证”(NFT)是具有唯一性的数字资产,其所有权是能过区块链进行记录和管理的。这些数字资产,也就是NFT的应用场景,包括例如,数字艺术、各种收藏品、电子游戏道具、活动门票、域名,甚至实物资产的所有权记录。 如果你已经在比特币、区块链,也就是广义的“加密”世界中畅游了一段时间,那么你可能听说过NFT。NFT生态系统是一个由热情的创新者组成的紧密团队:从爱好者到开发者到游戏玩家,从企业家到艺术家。 对于区块链及其各种应用,也许你是一个怀疑者,一个信徒,或者也许你仍然不知道什么是NFT。不管怎样,我的“NFT介绍”系列文章,将为你带来简洁而全面的NFT知识,包括对NFT的深入概述,ERC721的技术剖析,NFT的历史,关于NFT的常见误解,以及NFT市场的现状。 什么是“非同质化通证” (NFT)? 理解NFT,要从“可相互替换”这个概念开始。所谓“可相互替换”,指的是“能够替换另一个相同的物品,或被另一个相同的物品所替换”。 “同质化”,代表可以相互替换;“非同质化”,说明不能相互替换。如果你认为这太抽象了,下面的例子就能很快澄清这个概念。 货币是典型的同质化资产,也就是可以相互替换。五块钱就是五块钱,不管这个五元钞票上的序列号与那个五元钞票上的不同,还是这个是五元纸币而那个是银行账户里的五元钱,它们都是可以相互替换的。甚至,你还能用五张一元的钞票替换一张五元的钞票。 电视剧《潜伏》中有个对话,戏谑地说出了“同质化”的精髓:“现在两根金条放在这儿,你告诉我哪一根是高尚的,哪一根是龌龊的。” 精髓就是“同质化”,没有高低贵贱之分。 然而你可能没有意识到,我们日常生活的大部分物品是非同质化的,像货币这样的同质化的资产其实是少见的。只需想想你拥有的大部分东西,你坐的椅子,你的手机,你的笔记本电脑,任何你想去卖的二手物品。所有这些都属于非同质物品的范畴。 请注意,“同质化”是相对的。例如,公务舱、经济舱和头等舱的机票,每张票大致上可以互换同级别的票,也就是相同级别的票大致是同质的。但是,你不能用经济舱的票换成公务舱的票,所以不同级别的票是非同质的。再如,你坐的椅子也大致可以和同一品牌型号的椅子互换,所以同一品牌型号的椅子大致是同质的。然而,如果你对自己的椅子产生了特殊的依恋,那么即使是另一把同一品牌型号的椅子,也不能与你的这把椅子互换,所以它们就是非同质的。 还请注意,”同质化“还可能是主观的。回到机票的例子:一个喜欢靠窗座位的人,和一人想要靠过道座位的人,就不会认为靠窗的机票可以与靠过道的互换,哪怕两张机票都是经济舱。同样地,一个稀有的一分硬币,对我来说可能就只值一分钱,但对一个硬币收藏家来说,却可能价值不菲。我们将看到,当在区块链上表示这些项目时,这些细微的差别就会变得非常重要。 基于区块链的 NFT 数字货币或数字代币不是什么新鲜事儿。早在加密货币,例如比特币和以太坊,出现之前,我们就有多种数字货币(代币)。你只需想一想航空公司的里程、酒店的积分、电脑游戏中的代币。 同样,数字资产也由来已久。自从互联网出现以来,我们就拥有了非同质化的数字资产。域名、活动门票、游戏内道具,甚至微信微博等社交网络上的用户名,都是不可替代的数字资产。它们只是在可交易性、流动性和互操作性方面有所不同。 数字资产可能会非常有价值。EPIC游戏公司,仅2018年一年,就在其免费游戏《Fortnite》中,通过销售虚拟服装道具,收入达24亿美元。活动门票市场预计2025年达到680亿美元,以及域名市场继续稳步增长。这些都是数字资产带来高价值的例子。 虽然我们有大量的数字资产,但是,我们从来没有真正“拥有”过这些资产。 即使我们已经有了大量的数字产品,但我们在多大程度上“拥有”这些数字产品呢?想想你创作了一张图片或表情包,分享到网上,结果任何人都可以自由复制,你怎么能向别人轻松且可信地证明你的所有权?资产所有权的另一个属性就是可以自由地买卖转让,但是对于数字资产,这并不容易。如果你尝试在eBay上卖一个Fortnite游戏皮肤,你就会发现,将数字资产从一个人转移到另一个人,其实相当困难或不便。 这就是区块链的用武之地!区块链为数字资产提供了一个协调层,既能让用户轻松且可信地证明其对数字资产的所有权,又能使数字资产的交易变得更加自由、可信和可靠。区块链为非同质化的资产添加了一些独特的属性,这些属性改变了用户和开发者与这些资产的关系。正因如此,作为NFT的一个应用场景之一,“加密艺术”(crypto art)横空出世,正在传统艺术界引发相当地创新与颠覆。

Old

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Car

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Things

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Eiffel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Dope

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

True

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Prints

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Red Shoes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Bretts Leg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

New Establishment

The new establishment was a nice place until the great fire of 2012. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore […]

Lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Folie a Deux

The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, […]

Bretts Pic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Stool

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Coffee Beans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Grassy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Golden Gate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Rock

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Bridge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Beetle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Spillage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Camera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Birds

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]

Balloons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi […]